Vilkår & Betingelser

Første betaling

Første betalingsdato:
3 måneder efter man har logget på systemet første gang. Dvs. de første 3 måneder man bruger systemet er kvit og frit.

Abonnementsperiode & fakturering
Der faktureres for brug af eCounter hver 3. måned. Der faktureres altid 3 måneder forudgående, hvilket udgør abonnementsperioden.
Den gældende betalingsfrist vil fremgå af den enkelte faktura, dog altid minimum 8 dage fra fakturadato.
Compassio forbeholder sig retten til at opkræve betaling via bankoverførsel, giro eller kreditkort.

Opsigelse inden for prøveperiode
Prøveperioden er det tidsrum fra dags dato og frem til første betalingsdato. Såfremt man ikke ønsker ikke forsætte med at anvende eCounter efter første betalingsdato, skal abonnementet opsiges inden denne dato. Opsigelse kan ske pr. telefon, email eller foretages direkte gennem eCounter.

Opsigelse uden for prøveperiode
Abonnementer der er uden for prøveperioden, skal opsiges inden næste faktureringsdato.
Opsigelse kan ske pr. telefon, email eller foretages direkte gennem eCounter.
Disse vilkår dækker din brug af vores websted eller tjenester såsom eCounter (samlet benævnt “tjenester”) og inklusive alle applikationer, indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, instruktionssæt, og al relateret dokumentation (benævnt “systemet”/”softwaren” under ét). Ved at bruge tjenesterne eller systemet, accepterer du disse vilkår. Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke tjenester, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang, hvis de er i modstrid med disse vilkår.

1. Sådan fungerer nærværende aftale

1.1 Tjenesterne vi tilbyder er underlagt lovene i Danmark. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder i det omfang, det er forbudt i henhold til lovgivningen.


1.2 Berettigelse

Du må kun bruge tjenesterne, hvis du (a) er over 13 år gammel og (b) ifølge loven har tilladelse til at indgå en bindende kontrakt.


1.3 Beskyttelse af personlige oplysninger.

Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.compassio.dk/privacy_policy gælder for alle personlige oplysninger, du udleverer til os. Ved at bruge tjenesterne eller systemet, accepterer du vilkårene i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.


1.4 Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre eller afbryde tjenesterne, systemet eller enhver del heraf eller funktioner heri, uden ansvar over for dig eller nogen anden. Vi vil dog gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig, inden vi foretager ændringen. Vi vil også give dig rimelig tid til at downloade dit indhold. Hvis vi afbryder en tjeneste fuldstændigt, vil vi give dig en pro rata-refusion af de forudbetalte gebyrer for den ubrugte del af tjenesten.

2. Brug af tjenesten


2.1 Licens

Hvis du overholder disse vilkår og loven, har du tilladelse til at opnå adgang til og bruge tjenesterne.


2.2 Compassios immaterielle rettigheder

Vi (og vores licensgivere) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, titler og interesser i tjenesterne og systemet. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse vilkår.


2.3 Lager

Når tjenester tilbyder lagring, anbefaler vi, at du fortsat sikkerhedskopierer dit indhold med jævne mellemrum. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger til dit indhold, f.eks. begrænsninger af filstørrelser, lagerplads, behandlingskapacitet og andre tekniske begrænsninger. Vi kan standse din brug af tjenesterne, indtil du ligger indenfor begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto.

3. Dit indhold


3.1 Ejerskab

Du bevarer enhver ret til og ejerskab af dit indhold, som udelukkende vedkommer din virksomhed. Vi gør ikke krav på ejerskabet af dit indhold. Compassio forbeholder sig dog retten til, til enhver tid at anvende de oplysninger systemet indsamler om dine kunder til intern brug. Din virksomheds oplysninger er fortrolige og vil kun blive videregivet til 3.mand, såfremt der foreligger en retskendelse.


3.2 Licenser til dit indhold for at kunne bruge tjenesterne

Vi kræver visse licenser fra dig til dit indhold for at kunne betjene og stille tjenesterne til rådighed. Når du uploader indhold til tjenesterne, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives og overdrages, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, modificere (f.eks. for at fremvise dit indhold bedre), udføre offentligt og oversætte indholdet efter behov som respons på brugerdrevne handlinger (f.eks. når du vælger at opbevare dit indhold privat eller dele det med andre). Denne licens har kun til formål at hjælpe driften og forbedringen af tjenesterne.


3.3 Vores adgang

Vi vil ikke tilgå, se eller lytte til noget af dit indhold, bortset fra det, der med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne. Handlinger, der med rimelighed er nødvendige for at levere tjenesterne, kan omfatte (men er ikke begrænset til) (a) besvarelse af supporthenvendelser; (b) registrering, forebyggelse eller andre handlinger ifm. svindel, sikkerhedsproblemer, ulovlige handlinger eller tekniske problemer; og håndhævelse af disse vilkår.


3.4 Deling af dit indhold

(a) Deling. Nogle tjenester vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele indholdet med andre brugere eller offentliggøre det. “Dele” betyder at e-maile, sende, overføre, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem brug af tjenesterne. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det indhold, du deler.
(b) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit indhold. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til dit indhold, kan systemet automatisk vælge den indstilling, der giver flest tilladelser. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit indhold må deles og justere indstillingerne for adgang til og deling af dit indhold.
(c) Kommentarer. Tjenesterne kan give dig mulighed for at kommentere på indhold. Kommentarerne er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. Dine kommentarer kan som udgangspunkt kun slettes af os.


3.5 Licensens ophør

Du kan til enhver tid tilbagekalde licensen til dit indhold og bringe vores rettigheder til ophør. Dette skal dog ske med 3 måneders varsel. Vi kan dog muligvis stadig være i besiddelse af nogle kopier af dit indhold som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.


3.6 Feedback

Du er ikke forpligtet til at forsyne os med ideer eller forslag (“Feedback”). Hvis du dog vælger at sende os feedback, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives i licens og overføres, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, ændre og udføre feedbacken offentligt.


3.7 Kontoinformation

Du har ansvaret for alle aktiviteter, der foregår via din konto. Du skal omgående kontakte support, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. Du må ikke (a) dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator) eller (b) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator må bruge dine kontoinformationer til at administrere din brug og adgang til tjenesterne.

4. Brug af systemet


4.1 Abonnementsbaseret softwarelicens

Hvis vi tilbyder dig systemet som en del af dit abonnement på tjenesterne, tildeler vi dig, såfremt du overholder disse vilkår, en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren: (a) i territoriet, (b) så længe dit abonnement er gyldigt og (c) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med til systemet.


4.2 Licens

(a) Licens. Såfremt du overholder disse vilkår og licensens omfang beskrevet i dokumentationen, der følger med systemet, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge softwaren:
(1) i territoriet,
(2) så længe licensen er gyldig
(3) indenfor licensens omfang og
(4) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med systemet.


4.3 Generel licens

Hvis systemet tilbydes som en del af tjenesterne uden begrænsninger i form af abonnement eller antal enheder, tildeler vi dig, såfremt du overholder disse vilkår, en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge systemet: (a) i territoriet, (b) med det formål at bruge og få adgang til tjenesterne og (c) i henhold til disse vilkår og relateret dokumentation, der følger med systemet.


4.4 Andre licenstyper

(a) Evalueringsversion. Vi kan give softwaren eller tjenesterne klassifikationerne “prøve”, “evaluering”, “ikke beregnet til videresalg” eller andre lignende klassifikationer (herefter benævnt “evalueringsversion”). Du må kun bruge evalueringsversionen i løbet af evalueringsperioden og kun til evalueringsformål. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med evalueringsversionen, til kommercielle formål.
(b) Pre-release-version. Vi kan give softwaren eller tjenesterne klassifikationerne “pre-release-version” eller “betaversion” (herefter benævnt “pre-release-version”). En pre-release-version repræsenterer ikke det endelige produkt og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive pre-release-versionen kommercielt. Du skal omgående holde op med at bruge pre-release-versionen og destruere alle kopier af pre-release-versionen, hvis vi beder dig om det, eller hvis vi udgiver en kommerciel version, der erstatter pre-release-versionen. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, og som dækker pre-release-versionen, vil gå forud for dette afsnit.


4.5 Begrænsninger og krav

(a) Begrænsninger. Medmindre det tillades ifølge disse vilkår, må du ikke:
(1) foretage reverse engineering af, dekompilere, demontere eller på anden vis forsøge at afsløre systemets kildekode.
(2) bruge eller udbyde softwaren som et servicebureau;
(3) (i) omgå tekniske foranstaltninger, der har til hensigt at regulere adgangen til systemet eller (ii) udvikle, distribuere eller bruge produkter, der omgår de tekniske foranstaltninger, sammen med systemet; eller
(4) udleje, bortlease, sælge, viderelicensere eller overdrage dine rettigheder til systemet eller tillade, at en del af informationen i systemet kopieres til andre personers enheder.


4.6 Aktivering

Ved at acceptere disse vilkår, medgiver du af systemet og dets tjenester er taget i brug og derved er din konto aktiveret.

5. Brugeradfærd


5.1 Ansvarlig brug

Systemets brugergrupper består ofte af brugere, der forventer en vis grad af høflighed og professionalisme. Du skal bruge tjenesterne på ansvarlig vis.


5.2 Misbrug

Du må ikke misbruge tjenesterne eller systemet. Du må f.eks. ikke:
(a) kopiere, ændre, udbyde, viderelicensere eller videresælge tjenesterne;
(b) give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge tjenesten eller systemet med dine kontooplysninger;
(c) opnå adgang eller forsøge at opnå adgang til tjenesterne på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt.
(d) omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af tjenesterne.
(e) dele indhold eller deltage i adfærd, der bryder andres immaterielle rettigheder. “Immaterialret” omfatter ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder;
(f) dele indhold, som er ulovligt, skadevoldende, truende, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred eller hadefuldt;
(g) udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed;
(h) forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge tjenesterne, systemet eller hardwaren;
(i) afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af tjenesterne (f.eks. via forfølgelse, trusler eller chikane, tilskyndelse af andre til at begå vold eller gøre skade på mindreårige på nogen måde);
(j) udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, spam, eller andre uønskede meddelelser;
(k) markedsføre eller reklamere for produkter eller tjenester via tjenesterne, medmindre vi har givet dig udtrykkelig tilladelse til det;
(l) bruge data-mining eller lignende dataindsamlings- og -udtræksmetoder i forbindelse med tjenester; eller
(m) bryde gældende love.

6. Gebyrer
Du skal betale alle gældende skatter, afgifter og relevante tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit mobiltelefonselskab eller din internetudbyder, kreditkortgebyrer eller vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os. Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter.

7. Dine forpligtelser i forbindelse med garanti og skadesløsholdelse


7.1 Garanti

Ved at uploade dit indhold til tjenesterne, tilkendegiver du, at du har: (a) alle nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og dele dit indhold og (b) de nødvendige tilladelser til at tildele licenserne beskrevet i disse vilkår.


7.2 Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere og licensgivere i forbindelse med krav, tab eller erstatningskrav inklusive rimelige advokatsalærer som følge af eller i forbindelse med dit indhold, din brug af tjenesterne eller systemet eller dit brud på disse vilkår.

8. Garantifraskrivelse.

8.1 Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, leveres tjenesterne og systemet “SOM DE(T) ER OG FOREFINDES”. I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, inklusive underforståede garantier om ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Vi påtager os ingen forpligtelser hvad angår indholdet af tjenesterne. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for, at (a) tjenesterne eller systemet opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (b) de resultater, der følger af brugen af tjenesterne eller systemet vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (c) kvaliteten af tjenesterne eller systemet lever op til dine forventninger, eller at (d) eventuelle fejl eller defekter i tjenesterne eller systemet vil blive udbedret.

8.2 Vi fraskriver os specifikt ethvert ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af tjenesterne eller softwaren. Du bruger og opnår adgang til tjenesterne eller softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til tjenesterne eller softwaren.

9. Ansvarsbegrænsning.

9.1 Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, kan vi under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig eller andre for specielle, utilsigtede eller indirekte tab eller følgeskader eller erstatning med strafelement (uagtet om vi på forhånd er blevet advaret om muligheden for sådanne skader), herunder (a) som et resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, hvad enten dette kunne eller ikke kunne forudses, (b) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garantivilkår, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling eller (c) som følge af andre erstatningskrav, der måtte opstå heraf eller i forbindelse med din brug af eller adgang til tjenesterne eller systemet. Intet i disse vilkår begrænser eller fritager os for erstatningsansvar ved grov uagtsomhed eller tilsigtet forseelse på vegne af os (eller vores ansatte) eller for død eller personskade.

9.2 Begrænsninger og fraskrivelser i dette afsnit 9 finder anvendelse i det omfang, loven tillader det.

10. Opsigelse.


10.1 Opsigelse efter eget ønske

Du kan til enhver tid stoppe med at anvende tjenesten. Opsigelsesperioden udgør den 3 måneders betalte abonnementsperiode. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelser til at betale udestående gebyrer.


10.2 Opsigelse fra vores side

Hvis vi ophæver disse vilkår af enhver anden årsag end de begrundede, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for annulleringen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, med instruktioner om, hvordan du får fat i dit indhold. Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, kan vi til enhver tid bringe vilkårene til ophør, hvis:
(a) du overtræder en hvilken som helst af vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde vilkårene);
(b) du ikke foretager rettidig betaling af gebyrer for systemet eller tjenesterne, hvis relevant;
(c) vi er forpligtet dertil ved lov (f.eks. hvis udbydelsen af tjenesterne eller systemet til dig er eller bliver ulovlig);
(d) vi beslutter at afbryde tjenesterne eller systemet som helhed eller delvist; eller
(e) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto.


10.3 Fortsat gyldighed

Ved udløbet eller ophævelsen af disse vilkår vil eventuelle permanente licenser, du er blevet tildelt, samt din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse beskrevet i disse vilkår stadig være gældende. Ved udløb eller ophør af tjenesterne ophører dele af eller hele systemet muligvis med at fungere uden forudgående varsel.

11. Undersøgelser


11.1 Afsløring

Vi forbeholder os retten til at opnå adgang til eller afsløre oplysninger om dig eller din brug af tjenesterne;
(a) hvis det kræves ved lov (f.eks. hvis vi modtager en gyldig retskendelse eller ransagningskendelse);
(b) til at besvare dine henvendelser til kundeservice; eller
(c) når vi efter eget skøn finder det nødvendigt for at beskytte vores, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

12. Meddelelse om krænkelse af ophavsret.


12.1 Digital Millennium Copyright Act – DMCA

Vi respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

13. Overholdelse af licensvilkår

Hvis du er en virksomhed, et selskab eller en organisation, kan vi én gang hver 12. måned og med 7 dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af systemet og alle tjenester forgår i overensstemmelse med deres gyldige licenser fra os. Du skal herudover forsyne os med alle optegnelser og oplysninger, som vi anmoder om, for at bekræfte, at anvendelsen af systemet og alle tjenester foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os, inden 30 dage efter vores anmodning. Hvis de ubetalte gebyrer overstiger 5% af værdien af de samlede licensgebyrer, skal du også betale os rimelig kompensation for vores omkostninger i forbindelse med vores udførelse af kontrollen.

14. Diverse


14.1 Meddelelser til dig

Vi kan sende dig meddelelser pr. e-mail, brevpost, opslag i tjenesterne eller via andre metoder, der er accepteret ifølge loven.


14.2 Hele aftalen

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os og dig med hensyn til din brug af tjenesterne og systemet, og den erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem os og dig vedrørende tjenesterne.


14.3 Ikke-overførbarhed

Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med disse vilkår, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse hertil. Vi forbeholder os retten til at overføre vores rettigheder i henhold til disse vilkår til en tredjepart.


14.4 Uadskillelighed

Hvis et bestemt vilkår ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på nogen andre vilkår.


14.5 Ingen frafaldelse

Hvis vi ikke håndhæver et eller flere af vilkårene i et bestemt afsnit, udgør det ikke en frafaldelse af det pågældende afsnit.